VENOM RINGS

Venom, Rings 2013
Cast silver, Urushi, polyester resin, epoxy resin, iron filling, indigo, dyes